Prednášajúci

Piatym ročníkom konferencie EnergyCamp 2019 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. PhD. Daniel Čurka
ENGIE Services a.s.

Absolvent odboru Energetika a technika prostredia SjF STU Bratislava. V súčasnosti riaditeľ úseku energetických služieb v spoločnosti ENGIE Services a.s. Aktívny v oblasti energetickej efektívnosti a energetických auditov od roku 1998. Riadil R&D tím v počiatkoch spoločnosti Geothermal Anywhere dnešné GA Drilling vyvíjajúci systémy hĺbkového bezkontaktného vŕtania a pracoval pre Sonnenklima GmbH vyvíjajúcu solárny chladiaci systém na absorpčnom princípe.

Ing. Imrich Discantiny
COM-therm, spol. s r.o.

Prednášateľ pôsobíl 26 rokov v manažérskych funkciách enrgetiky SR ( SPP, Slovenský planárenský a naftový zväz ) a v súčasnosti je odborným poradcom spoločností COMtherm, s.r.o. a HELORO, s.r.o. pre oblasť výskumu a vývoja  OZE.  Je aktívnym členom pracovnej komisie „R&D,Innovation” Medzinárodnej plynárenskej únie IGU. Priebežne publikuje odborné články v SR, Nemecku, USA a v Rusku a prezentuje aplikované technologické riešenia na medzinárodných konferenciách IGU

Ing. Ladislav Dzuro
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Obchodný manažér TZB

Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Katedra Materiálov a Technológií. V oblasti čerpacej techniky pôsobí od roku 1993. V súčasnosti pôsobí ako Obchodný manažér TZB v spoločnosti Grundfos od roku 2008, so zameraním sa na TZB.

Ing. Marek Ivanovič
Robert Bosch spol. s r.o.
vedúci oddelenia priemyselných kotlov BOSCH

Absolvent Strojníckej fakulty STU na katedre Strojov a zariadení pre strojársku výrobu v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia v r. 2006 začal svoju profesionálnu dráhu v oblasti tepelnej energetiky ako projektant, neskôr ako technická podpora predaja v oblasti priemyselných kotlov. Od roku 2014 pôsobí v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r.o., najskôr ako obchodno-technický zástupca, dnes ako vedúci oddelenia priemyselných kotlov BOSCH na Slovensku.

Emil Izakovič
ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

V energetike  pôsobí  viac než 40 rokov. V roku 1978  nastúpil    do  spoločnosti ZSE Bratislava -  odbor teplárenstvo . Počas pôsobenia  bol  v pozícii  majster SKR  , koordinátor výstavby  CZT - tepelného napájača TN EBO .Je  absolventom  elektrotechnickej školy v Bratislave. V  roku 1994  začal  podnikať v oblasti regulácii a merania spotrieb tepla . Od roku 1998 vlastní spoločnosť  ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.  Je inovátorom a predstaviteľom prinášania nových technológii na slovensky trh. Ako prvý nasadil na trh elektronické pomerové rozdeľovače s odpočtom na čipovú kartu. V dodávke  tepla  a chladu je priekopníkom nasadenia a prevádzkovania  plynových tepelných čerpadiel s kompresným systémom.

Ing. Ľubomír Jančošek
Engul, s.r.o.
Výkonný riaditeľ

absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – 1985, špecializácia Spaľovacie motory, postupný prechod od konštruktéra, výskumno-vývojového pracovníka až po riaditeľa Divízie výskumu a vývoja spaľovacích motorov ZŤS VVÚ Martin, špecializácia najmä na vývoj nízkoemisných vznetových motorov, stáž v pozícii research associate na University of London, od roku 1993 aktívny vo vývoji kogeneračných jednotiek na báze spaľovacích motorov a v aplikáciách spaľovacích motorov na alternatívne palivá, počínajúc rokom 1995 spoluzodpovedný za zavádzanie výroby a zodpovedný za predaj kogeneračných jednotiek, v súčasnosti riaditeľ spoločnosti Engul, s.r.o., ktorej hlavným výrobným programom sú kogeneračné jednotky so spaľovacími motormi, spoluriešiteľ niekoľkých výskumných projektov v oblasti spaľovacích motorov a motorovej kogenerácie: využitie skvapalneného zemného plynu (LNG) v lodnej doprave, mikrokogeneračná jednotka s generátorom s premenlivými otáčkami, špeciálny druh trigeneračnej jednotky s tepelným čerpadlom na výrobu chladu, výskum a vývoj radu nízkoemisných spaľovacích motorov, využitie pohonu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v poľnohospodárstve, atď.

Ing. Stanislav Janiš
Slovenský zväz výrobcov tepla
Predseda predstavenstva SZVT

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej  školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice  v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva   Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Ing. Ľubomír Koršepa
Viessmann, s.r.o.

Vyštudoval Tepelnú energetiku na STU SjF v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí vo firme Viessmann s.r.o. www.viessmann.sk na oddelení Priemyselná energetika a projekty. Realizuje projekty s inštaláciami kogeneračných jednotiek, parných kotlov, horúcovodných kotlov, teplovodných kotlov s výkonmi do 120 MW a s využívaním tepla z rôznych nosičov energie.

Ing. Pavol Kosa
Národná energetická spoločnosť, a.s.
Generálny riaditeľ

V podstate od 15 roku života stále v energetike od elektroenergetiky cez plynárenstvo až po prierezové energetické pele mele v SIEA. Pod dlhoročnom pôsobení vo verejnej službe (23 rokov v SIEA) v roku 2014 odchod do súkromného sektoru, stále však v energetike, teraz rozšírené o aspekt vplyvu energetických zdrojov na životné prostredie. Hlavné odborné zameranie na energetické audity, prípadové štúdie, štúdie realizovateľnosti a pod.

Tomáš Kučera
ROBUR, s.r.o.

Technický specialista pro absorpční plynové tepelné čerpadla ROBUR. Firma Robur, s.r.o. byla založena v roce 1993 a jako obchodní partner italské značky Robur S.p.A zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových absorpčních tepelných čerpadel, plynových vytápěcích jednotek a adiabatickcých chladičů na českém a slovenském trhu. Pro společnost robur pracuje od roku 2001.

Ing. Dušan Lašák
Danfoss spol. s r.o.

Ing. Dušan Lašák pôsobí na pozícii sales engineera a technickej podpory pre elektrické vykurovanie v spoločnosti Danfoss. Od roku 2002 sa v spoločnosti venuje predaju a marketingu vykurovacích technológií, absolvent niekoľkostupňových Tréningových projektov vrámci koncernu so zameraním na reguláciu, dizajnovanie a optimálneho využitia systémov DEVI - elektrického vykurovania a ochranných sytémov pred zamrznutím – vonkajšie plochy, strešné systémy a potrubia.

Marcel Lauko
Energy Centre Bratislava, s.r.o.
riaditeľ Energy Centre Bratislava

Ekonóm s technickým základom. Riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 10 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Ing. Juraj Mydliar
Bratislavská teplárenská, a.s.
riaditeľ sekcie Západ

Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava. Odborná prax: BYPOS Brezno, s.r.o. – konateľ spoločnosti, výroba tepla, 2004-2007, Dalkia, a.s., Brezno a Dalkia a.s.Lučenec – prevádzkový riaditeľ. V súčasnosti pracuje v Bratislavskej teplárenskej a.s. vo funkcii - riaditeľ úseku výroby.

Ing. Gabriel Oravec
CHASTIA s.r.o.
Projektový manažér

LinkedIn Profil

Po ukončení štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pracoval na pozícii energetik - analytik v spoločnosti Dalkia a.s., kde mal na starosti analýzy a vyhodnotenia zdrojov tepla za mesto Poprad. Od roku 2011 pracuje pre spoločnosť CHASTIA s.r.o. ako projektový manažér, kde sa venuje hlavne zákazníkom z oblasti výroby a distribúcie tepla.

Ing. Milan Orlovský, MBA
KOOR s.r.o.
Konateľ, zodpovedný za obchod a financie

Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu. 

Ing. Marek Pavličko
eIoT.sk

Ing. Peter Ratkoš
APLI s.r.o.
konateľ spoločnočnosti

Ing. Ján Sadlek

Expert pre kľúčové projekty

Pracovník technického riaditeľstva spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. Absolvent SVŠT Strojnícka fakulta, Katedra tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení. Od r. 1992 postupne pracoval v spoločnostiach Západoslovenské energetické závody, Bratislavská teplárenská, Trnavská teplárenská a v skupine Veolia Energia Slovensko na rôznych technických a manažérskych pozíciách v oblasti technického rozvoja a investícií. V súčasnosti zastáva pozíciu experta pre kľúčové projekty. Skúsenosti so strategickým riadením, riadením energetických projektov, obchodom, marketingom,tvorbou, energetických koncepcií, auditov a certifikáciou budov. Práca v záujmových združeniach, technických a legislatívnych pracovných skupinách.

Ing. František Sás
ENGIE Services a.s.
riaditeľ úseku energetického kongrolingu a podporných činností

Vyštudoval strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Od ukončenia štúdia v roku 1997 pôsobí v oblasti energetiky v spoločnosti Comeron SPS, spol. s.r.o. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností v spoločnosti ENGIE Services a.s.

Ing. Matúš Škvarka, MBA
Mestský úrad v Trnave
energetický manažér

Pracuje ako energetický manažér mesta Trnava od roku 2016. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. Neskôr získal titul MBA na univerzite ESCP-EAP v Berlíne. Má skúsenosti s podnikaním v rôznych oblastiach, medzi iným inteligentným riadením budov. Nadobudol 10-ročné korporátne skúsenosti u americkej telekomunikačnej firmy, kde sa venoval medzinárodnému predaju mikrovlnný prenosových technológií. Absolvoval medzinárodný kurz energetického manažmentu EUROM - European Energy Manager.

Ing. Lubomír Smelík
Hoval SK spol. s r.o.

Od roku 1994 pôsobí na obchodných pozíciách v oblasti predaja technických zariadení. V spoločnosti PROBUGAS (13 rokov) bol súčasťou tímu zavádzajúceho nový segment na slovenskom trhu –  predaj skvapalneného propánu v zásobníkoch pre  účely vykurovania i  iné technológie + inštalácií súvisiacich technológii. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Hoval SK spol. s r.o.  ako manažér predaja tepelnej techniky a vzduchotechniky pre oblasť Bratislavy a západného Slovenska.

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Riaditeľka odboru Sekcie energetických činností

LinkedIn Profil

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia.  Takmer15 rokov sa venovala  projektovej činnosti v oblasti  automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ing. Igor Stanek
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Ján Stanek
TERMOKLIMA s.r.o., CHASTIA s.r.o.
konateľ

Spoluzakladateľ a konateľ spoločností CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. v Poprade. V rokoch 1989-1993 pracoval ako projektant pre plynárenské a ropné technológie v spoločnosti Naftoprojekt Poprad. Od roku 1994 pracuje ako konateľ a vedúci projektant v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie technických zariadení budov, s orientáciou najmä na centralizované zásobovanie teplom. Metodicky sa od začiatku podieľal na vzniku softvérového riešenia Chastia FM. Od roku 2004 je konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí najmä v oblasti vývoja softvérových riešení pre výrobcov a distribútorov tepla.

Ing. Robert Štefanec
NRG flex, s.r.o.
konateľ NRG flex, s.r.o.

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch.